Une erreur est survenue dans ce gadget

samedi, avril 08, 2006

Mallachd

THAINIG dithis a mach
A Cathrach Neobh,
Fear agus bean,
A dheanadh nan ōisnean.
Mallaich dha na beana bur-shuileach,

Mallaich dha na feara fur-shuileach,
Mallaich dha na ceithir saighde, guineach, guid,
Dh’ fhaodadh a bhi ’n aorabh duine ’s bruid.

THERE came two out

From the City of Heaven,

A man and a woman,

To make the 'ōisnean.'
Curses on the blear-eyed women,

Curses on the sharp-eyed men,

Curses on the four venomous arrows of disease,

That may be in the constitution of man and beast

texte sacré celte

Aucun commentaire: